สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณให้ครอบคลุม 3 ประเด็นต่อไปนี้       1. ยุครุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ 2.กำเนิดพระพุทธศาสนาและศาสนาเชนการเข้ามาของวัฒนธรรม     3.อิสลามและการถือกำเนิดศาสนาซิกข์ศาสนาแต่ละศาสนาก่อให้เกิดการสร้างสรรค์อารยธรรมต่างๆ เช่น แนวคิดความเชื่อของคนในสังคม การสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม อันส่งผลต่อพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียใต้ ทำให้ภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอินเดีย กลายเป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมสำคัญแห่งหนึ่งของเอเชีย    

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

1. . นักเรียนสามารถระบุประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณได้ครบถ้วนและถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณในรูปแบบเส้นเวลา (Timeline)

3. นักเรียนเห็นความสำคัญของศาสนาที่ถือกำเนิดหรือเข้ามาในภูมิภาคเอเชียใต้อันส่งผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

4. นักเรียนเห็นประโยชน์ของการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
ชั่วโมง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคโบราณ 22 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์