สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด


อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้ที่   ส่งผลต่อทวีปเอเชียในปัจจุบันสะท้อนอิทธิพลด้านศาสนา ความเชื่อ ตัวอักษรและวรรณกรรม  สะท้อนอิทธิพลด้านศาสนา ความเชื่อ ศิลปะ สะท้อนอิทธิพลด้านวรรณกรรมและศิลปะ และสะท้อนอิทธิพลด้านการค้าขายส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปดังนั้น อารยธรรมโบราณในเอเชียใต้นี้จึงถือเป็นหนึ่งในรากฐานที่สำคัญ                                
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

1. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างอิทธิพลของ   อารยธรรมในเอเชียใต้ที่ส่งผลต่อทวีปเอเชียในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของ        อารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียได้อย่างมีเหตุผล

3. นักเรียนอธิบายความสำคัญของอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาค  เอเชียได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
ชั่วโมง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้ที่ส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียใต้ที่ส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 15 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์