สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ   ในประเทศปากีสถานปัจจุบัน ชาวดราวิเดียน (Dravidian) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้มาแต่เดิมได้มีการพัฒนาทางด้านอารยธรรมจนกระทั่งกลายเป็นสังคมเมือง โดยหลักฐานสำคัญที่ปรากฎคือ เมืองโมเฮนโจ-ดาโรและเมืองฮารัปปาและอารยธรรมอารยันชาวอารยันซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เอเชียกลาง ได้เริ่มอพยพเข้ามายังอนุทวีปอินเดีย การอพยพเข้ามาของชาวอารยันนั้นเข้ามาเริ่มระบบวรรณะ โดยในยุคแรกจะแบ่งแยกจากสีผิว ต่อมาจะเป็นการกำหนดจากหน้าที่อาชีพ เป็นจุดเริ่มต้นของคัมภีร์พระเวทซึ่งเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดของชาวอารยันการมีกษัตริย์หรือที่เรียกว่า “ราชา” เป็นประมุข มีสภาช่วยในการปกครอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้ได้โดยสังเขป
  2. นักเรียนสามารถระบุแนวคิดและประดิษฐกรรมที่เกิดในอารยธรรมโบราณของภูมิภาคเอเชียใต้ได้ถูกต้อง
  3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้ ได้อย่างมีเหตุผล
  4. นักเรียนสามารถประเมินความน่าเชื่อถือและตีความจากการสืบค้นข้อมูลอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล
  5. นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
  6. นักเรียนเห็นคุณค่าการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมิน

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
ชั่วโมง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้
เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียใต้ 8 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์