สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้ส่งผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน  ย่อมส่งผลให้ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของแต่ละพื้นที่มี ความแตกต่างกัน บริเวณที่มีความเหมาะสม การตั้งถิ่นฐานและสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์คือบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนเหนือ เพราะมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์หนาแน่น และเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของเอเชียใต้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้โดยสังเขป
  2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเอเชียใต้ได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

การประเมิน

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
ชั่วโมง เอเชียใต้ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง เอเชียใต้ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 1 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์