สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การพูดรายงาน เป็นการบอกเล่า ชี้แจง แสดงผลการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน การพูดรายงานมีความสำคัญในฐานะที่เป็นการเผยแพร่ความรู้ความคิดเพื่อสร้างความเจริญงอกงามทางสติปัญญา                                

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการพูดรายงาน

  2. บอกความหมายเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจแบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วิวิธพินิจภาษา
ชั่วโมง การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น (1) 20 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม