สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การเขียนอธิบาย เป็นการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจในข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ อย่างละเอียด ถูกต้องด้วยกลวิธีการเขียนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้อหา ผู้เขียนอธิบายต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ข้อมูลที่จะเขียน สามารถเรียบเรียงให้กับผู้อ่านได้ รู้และเข้าใจข้อมูล เรื่องราวนั้นๆโดยสื่อความหมายอย่างตรงประเด็น ถูกต้องที่สุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ

  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการพูดโน้มน้าวใจได้

  2. สามารถพูดโน้มน้าวได้  

 

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจแบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วิวิธพินิจภาษา
ชั่วโมง การเขียนอธิบาย
เรื่อง การเขียนอธิบาย 18 พ.ย.62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม