สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การโฆษณาเป็นการนำเสนอให้ผู้อื่นสนใจหรือเห็นความสำคัญของสิ่งที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผู้เขียนต้องมีความรู้ความเข้าใจ คำนึงถึงความน่าสนใจของสิ่งที่จะนำเสนอ ตลอดจนระมัดระวังในการใช้ภาษาในการเขียนเป็นอย่างมาก 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และหลักการเขียนโฆษณาได้                    

2. สามารถออกแบบเขียนโฆษณาได้  

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจแบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วิวิธพินิจภาษา
ชั่วโมง การเขียนโฆษณา
เรื่อง การเขียนโฆษณา 13 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม