สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การฟังและการดูเป็นกระบวนการในการสื่อสารประเภทการับสารที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเป็นอย่างมาก ดูเรียนต้องสามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                     

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1.อธิบายหลักการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูได้

 2.สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์จากการฟัง ดูโฆษณาได้  

การวัดผลและประเมินผล

1.วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2.เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจแบบทดสอบ

3.เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วิวิธพินิจภาษา
ชั่วโมง การเลือกดูและฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จากโฆษณา
เรื่อง การเลือกดูและฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จากโฆษณา 11 พ.ย.62 (มีใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม