สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การอ่านตีความเป็นการอ่านเพื่อให้เข้าใจความหมายความคิดหลักสำคัญของเรื่องที่อ่าน ผู้อ่านต้องมีความรู้และประสบการณ์ ในการสังเกต วิเคราะห์ ตลอดจนประเมินคุณค่าจากสื่อหรือเรื่องที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายความหมายของการอ่านตีความและประเมินคุณค่า

  2. ตีความและประเมินคุณค่าจากงานเขียนอย่างหลากหลายได้  

  3. บอกความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากงานเขียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ 

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจแบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วิวิธพินิจภาษา
ชั่วโมง ตีความและประเมินคุณค่า
เรื่อง ตีความและประเมินคุณค่า 7 พ.ย.62 (มีใบงานใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม