สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การอ่านจับใจความสำคัญ เป็นการอ่านเพื่อจับความคิดสำคัญหลักของข้อความหรือบทอ่าน โดยผ่านกระบวนการศึกษาหลักการจับใจความสำคัญ วิธีจับใจความสำคัญ การพิจารณาตำแหน่งใจความสำคัญได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักและวิธีการอ่านจับใจความสำคัญได้ถูกต้อง

2. อ่านจับใจความสำคัญได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน วิธีการอ่าน โดยพิจารณาตำแหน่งใจความสำคัญและบทความได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจแบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วิวิธพินิจภาษา
ชั่วโมง การอ่านจับใจความสำคัญ (บทความ)
เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ (บทความ) 6 พ.ย.62 (มีใบงานใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม