สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว เป็นการอ่านออกเสียงเพื่อความถูกต้อง ชัดเจน และมีลีลาการอ่านเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟังทำให้เกิดความคล้อยตามไปกับเรื่องราวหรือบทประพันธ์ที่อ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักและวิธีการอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้อง         

  2. อ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน วิธีการอ่าน และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

 

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2  ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

  2.1  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วิวิธพินิจภาษา
ชั่วโมง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 4 พ.ย.62 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม