สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาเรื่อง ศิลาจารึกหลักที่ 1 จะต้องจับใจความสำคัญ สรุปความ อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่านซึ่งจำเป็นต้องรู้คำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง เพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหาของเรื่องได้อย่างถูกต้อง

ศิลาจารึกหลักที่ 1 เป็นวรรณคดีที่สำคัญเรื่องหนึ่งในสมัยสุโขทัย ที่มีคุณค่าทางด้านภาษาประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง และสังคม  เพราะตัวอักษร อักขรวิธี คำศัพท์ที่ใช้ และการเรียงร้อยความนั้นมีความวิจิตรบรรจง ความละเมียดละไม ความไพเราะ ซึ่งแสดงอัจฉริยภาพด้านภาษาของพ่อขุนรามคำแหงได้เป็นอย่างดี  ทำให้เห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักในคุณค่าของตัวอักษรไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ท 5.1  ม. 2/1  สรุปเนื้อหาวรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับยากขึ้น

จุดประสงค์
- นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำศัพท์ยากที่ปรากฏ ในเรื่อง ศิลาจารึกหลักที่ 1ได้
- นักเรียนสามารถจับใจความสำคัญ สรุปความ อธิบายรายละเอียดเนื้อหาของศิลาจารึกหลักที่ 1 ได้
- นักเรียนเห็นความสำคัญของศึกษาวรรณคดีไทย
 

การวัดผลและประเมินผล

แบบประเมินใบงาน เรื่อง การถอดคำประพันธ์ศิลาจารึกหลักที่ 1

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สืบสานวรรณคดี
ชั่วโมง ศิลาจารึกหลักที่ 1
เรื่อง ศิลาจารึกหลักที่ 1 (2) 28 ก.พ. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)