สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาเรื่อง ศิลาจารึกหลักที่ 1 จะต้องจับใจความสำคัญ สรุปความ อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน

และยังต้องรู้ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง   การศึกษาที่มาของเรื่องศิลาจารึก หลักที่ ๑ แบบอักษรและการเขียนคำในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอย่างถูกต้อง ทำให้เห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักในคุณค่าของตัวอักษรไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ท 5.1  ม. 2/1  สรุปเนื้อหาวรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับยากขึ้น

จุดประสงค์
- นักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมา ,ผู้พระราชนิพนธ์ ,ลักษณะการประพันธ์,จุดประสงค์การประพันธ์ ของศิลาจารึกหลักที่ 1ได้
- นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาการเขียนคำในปัจจุบันและในสมัยพ่อขุนรามคำแหงของศิลาจารึกหลักที่ 1 ได้
- นักเรียนเห็นความสำคัญของศึกษาวรรณคดีไทย
 

การวัดผลและประเมินผล

แบบประเมินใบงาน เรื่อง การสรุปเนื้อหาวรรณคดีศิลาจารึกหลักที่ 1

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สืบสานวรรณคดี
ชั่วโมง ศิลาจารึกหลักที่ 1
เรื่อง ศิลาจารึกหลักที่ 1(1) 27 ก.พ. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)