สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาเรื่อง โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ จะต้องสรุปเนื้อหาจากเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ และอธิบายคุณค่า สรุปความรู้และข้อคิดนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
เป็นสุภาษิตคำสอนที่ลึกซึ้งคมคาย มีวรรณศิลป์ที่เรียบง่าย ใช้คำง่าย แต่ใช้การเปรียบเทียบอย่างแยบคาย ทำให้โคลงสุภาษิตมีคุณค่าทั้งด้านเนื้อหาและวรรณศิลป์ เป็นสุภาษิตที่ให้ข้อคิดสอนใจ และสามารถนำคำสอนไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้  
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  

ท 5.1  ม. 2/3  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ท 5.1  ม. 2/4  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

จุดประสงค์
- นักเรียนสามารถอธิบายคุณค่า สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๕(โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ)
- นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาคุณค่าและข้อคิดของวรรณคดีเรื่องโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๕   (โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ)
- นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาวรรณคดีไทย   
 

การวัดผลและประเมินผล

แบบประเมินการเขียนแผนภาพความคิด

-เกณฑ์การประเมินการคุณค่าและข้อคิดของวรรณคดีเรื่อง โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๕(โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ)

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการเขียน
ชั่วโมง คุณค่าและข้อคิดโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ)
เรื่อง คุณค่าและข้อคิดโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ) 13 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)