สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ เป็นสุภาษิตที่เชิญชวนให้ผู้อ่านคิดและประพฤติตาม ถ้าผู้ใดปฏิบัติตามแนวทางที่ผู้แต่งแนะนำไว้ จะเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ผู้ที่อยู่รอบข้างจะชื่นชมยินดี นับว่าเป็นคนมีเสน่ห์น่าคบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 5.1 ม.2/3    อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
 ท 5.1 ม.2/4    สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
จุดประสงค์
- นักเรียนสามารถอธิบายคุณค่าโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการด้านต่าง ๆ ได้
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณค่าโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการด้านต่าง ๆ ได้
- นักเรียนเห็นความสำคัญคุณค่าจากโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการและนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้  
 

การวัดผลและประเมินผล

- แบบประเมินการวิเคราะห์คุณค่าโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการด้านต่าง ๆ ได้

- เกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้เรียน

- แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการเขียน
ชั่วโมง คุณค่าและข้อคิดโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ)
เรื่อง คุณค่าและข้อคิดโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ) 11 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ