สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ ให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้ง วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็น ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 2.1  ม. 2/5  วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน
จุดประสงค์
- นักเรียนสามารถอธิบายหลักการวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่านได้
- นักเรียนสามารถจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่านได้
- นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน และมีมารยาทในการอ่าน   
 

การวัดผลและประเมินผล

แบบประเมินการเขียนแผนภาพความคิด 
-เกณฑ์การประเมินการจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน
 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยเรียงความคิด
ชั่วโมง จำแนกแยกข้อมูล
เรื่อง จำแนกแยกข้อมูล (1) 20 พ.ย. 62 (มีใบงานและบัตรคำประกอบการสอน)