สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ควรเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ประกอบด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารและสังคม ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 2.1    ม. 2/4  อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
จุดประสงค์
- นักเรียนสามารถอธิบายหลักการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้  
- นักเรียนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้
- นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน และมีมารยาทในการอ่าน   
 

การวัดผลและประเมินผล

แบบประเมินการเขียนแผนภาพความคิด 
- เกณฑ์การประเมินการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยเรียงความคิด
ชั่วโมง อภิปรายแสดงความคิดเห็น
เรื่อง อภิปรายแสดงความคิดเห็น 15 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้และบทอ่านประกอบการสอน)