สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แนวทางการเลือกอาชีพ หรือการสร้างอาชีพโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เช่น เห็นความสำคัญของอาชีพสุจริต และอาชีพในชุมชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้       1. อธิบายความสำคัญของการเป็นกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อตนเอง

                        2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านอาชีพกับความต้องการตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน

ด้านทักษะ        1. การแสวงหาความรู้

                       2. การทำงานร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

7.1 วิธีการ

                   1.ทดสอบวัดความรู้

                   2. ประเมินทักษะ

                   3. สังเกตพฤติกรรม

7.2 เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

7.3 เกณฑ์

                   1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                   2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

                   3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อาชีพที่ตรงกับบุคลิกภาพของฉัน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อาชีพที่ตรงกับบุคลิกภาพของฉัน
เรื่อง อาชีพในปัจจุบัน 2 (6 มี.ค 63) (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง
ครูผู้สอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง