สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทักษะกระบวนการทำงานและการทำงานร่วมกัน (กำหนดบทบาทหน้าที่สมาชิกกลุ่มกำหนดเปาหมายวางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ประเมินผล และปรับปรุงงาน)ภายใต้ความเสียสละและการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ตามขั้นตอนการทำงานการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เช่น การเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับตนเอง การทำความสะอาดเสื้อผ้าและการเก็บรักษาเสื้อผ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้       1. บอกชนิดและเส้นใยที่นำมาผลิตเป็นผืนผ้าได้

ด้านทักษะ        1. ทักษะการเชื่อมโยง

                       2. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

                       3. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

                       4. ทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1.ทดสอบวัดความรู้

                   2. ประเมินทักษะ

                   3. สังเกตพฤติกรรม

 เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

เกณฑ์

                   1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                   2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

                  3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
เรื่อง ความรู้เรื่องผ้า (22 พ.ย. 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง
ครูผู้สอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง