สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างทางเรขาคณิตโดยใช้เครื่องมือเพียงสันตรงและวงเวียน พร้อมทั้งให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ

         1. สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนและสันตรงได้

ด้านทักษะและกระบวนการ นักเรียนสามารถ

    1. การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

                   1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

                   2. ตรวจใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต และใบงานที่ 4
                   3. นักเรียนประเมินตนเอง

2 เครื่องมือ

                   1. แบบบันทึกการตรวจใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต และใบงานที่ 4

3 เกณฑ์

                   1. ผลงานมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

                   2. นักเรียนมีคุณภาพในระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
ชั่วโมง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
เรื่อง การสร้างและการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง (2) วันที่ 29 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส