สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุน หรือโต้แย้งเพื่อนำไปสู่การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ ได้แก่ อนิยาม บทนิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบท

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ

         1. เขียนการให้เหตุผลทางเรขาคณิตได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

2. การสื่อสารและการสื่อ ความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

                   1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

                   2. ตรวจใบงานที่ 2 เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์                
                   3. นักเรียนประเมินตนเอง

 

2 เครื่องมือ

                   1. แบบบันทึกการตรวจใบงานที่ 2 เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

     2. ใบงานที่ 2 เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

3 เกณฑ์

                   1. ผลงานมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

                   2. นักเรียนมีคุณภาพในระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
ชั่วโมง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต วันที่ 27 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส