สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

-  เส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันขนานกัน ก็ต่อเมื่อ เส้นตรงสองเส้นนั้นไม่ตัดกัน

-  ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน

-  ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน ก็ต่อเมื่อ มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของเส้นขนานกับมุมแย้งและทฤษฎีของเส้นขนานกับมุมแย้งได้

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

                   1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

                   2. ตรวจใบงานที่ 3 เรื่อง เส้นขนาน และมุมแย้ง (1)

                   3. นักเรียนประเมินตนเอง

2 เครื่องมือ

                   1. แบบบันทึกการตรวจใบงานที่ 3 เรื่อง เส้นขนาน และมุมแย้ง (1)

      2. ใบงานที่ 3 เรื่อง เส้นขนาน และมุมแย้ง (1)

3 เกณฑ์

                   1. ผลงานมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

                   2. นักเรียนมีคุณภาพในระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เส้นขนาน
ชั่วโมง เส้นขนาน
เรื่อง เส้นขนานและมุมแย้ง วันที่ 13 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส