สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

-  ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้วขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด รวมกันได้ 180 องศา

-  ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ทำให้ขนาดนของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด รวมกันเท่ากับ 180 องศา แล้ว เส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถระบุมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัด มุมภายนอก และมุมแย้ง เมื่อกำหนดเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งได้

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

                   1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

                   2. ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง มุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัด มุมภายนอกและมุมแย้ง

                   3. นักเรียนประเมินตนเอง

2 เครื่องมือ

                   1. แบบบันทึกการตรวจใบงานที่ 1          

      2. ใบงานที่ 1 เรื่อง มุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัด มุมภายนอกและมุมแย้ง

3 เกณฑ์

                   1. ผลงานมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

                   2. นักเรียนมีคุณภาพในระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เส้นขนาน
ชั่วโมง เส้นขนาน
เรื่อง เส้นขนาน และมุมภายใน (1) วันที่ 24 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส