สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  คือ จำนวนที่ได้จากการหารผลบวกของข้อมูลทั้งหมดด้วยจำนวนข้อมูล                  

มัธยฐาน  คือ ค่ากึ่งกลางของข้อมูลชุดนั้นหรือค่าที่อยู่ในตำแหน่งกลางของข้อมูล โดยเรียงข้อมูล

ฐานนิยม  คือ ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดในข้อมูลชุดนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด ม.2/1    เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด  

      แผนภาพต้น–ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์

      รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

จุดประสงค์

          นักเรียนสามารถ 1. หาค่ากลางของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่ได้  

       2. เลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลที่กำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

                   1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

                   2. ตรวจใบงานที่ 12 เรื่อง การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสม (2)

                   3. นักเรียนประเมินตนเอง

2 เครื่องมือ

                   1. แบบบันทึกการตรวจใบงานที่ 12 เรื่อง การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสม (2)

                   2. ใบงานที่ 12 เรื่อง การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสม (2)

3 เกณฑ์

                   1. ผลงานมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

                   2. นักเรียนมีคุณภาพในระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สถิติ
ชั่วโมง สถิติ
เรื่อง การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสม (2) วันที่ 25 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส