สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ค่ากลางของข้อมูลที่หาได้จากแผนภาพจุดประกอบด้วยอะไรบ้าง

   1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean)

   2. มัธยฐาน (Median)

   3. ฐานนิยม (Mode)

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (Arithmetic mean) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ค่าเฉลี่ย (mean) คือ จำนวนที่ได้จากการหารผลบวกของข้อมูลทั้งหมดด้วยจำนวนข้อมูล)                       

มัธยฐาน คือ ค่ากึ่งกลางของข้อมูลชุดนั้นหรือค่าที่อยู่ในตำแหน่งกลางของข้อมูล

ฐานนิยม คือ ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดในข้อมูลชุดนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา

     ตัวชี้วัด ม.2/1    เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด  

      แผนภาพต้น–ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์

      รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

จุดประสงค์

          นักเรียนสามารถ

1. อ่าน แปลความหมายและหาค่ากลางของข้อมูลที่เขียนในรูปแผนภาพจุดได้

              2. อ่านและแปลความหมายของแผนภาพต้น–ใบที่กำหนดให้ได้

             3. สร้าง อ่าน แปลความหมายของข้อมูลที่เขียนในรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

                   1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

                   2. ตรวจใบงานที่ 9 เรื่อง การอ่านและแปลความหมายของข้อมูลทางสถิติ

                   3. นักเรียนประเมินตนเอง

2 เครื่องมือ

                   1. แบบบันทึกการตรวจ ใบงานที่ 9 เรื่อง การอ่านและแปลความหมายของข้อมูลทางสถิติ

                   2. ใบงานที่ 9 เรื่อง การอ่านและแปลความหมายของข้อมูลทางสถิติ

3 เกณฑ์

                   1. ผลงานมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

                   2. นักเรียนมีคุณภาพในระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สถิติ
ชั่วโมง สถิติ
เรื่อง การอ่านและแปลความหมายของข้อมูลทางสถิติ วันที่ 19 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส