สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การที่ผิวโลกมีการสะท้อนหรือดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันส่งผลให้องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความดัน อากาศ ลม ความชื้น เมฆ และฝน ณ บริเวณต่างๆของโลกมีความแตกต่างกัน เกิดเป็นปรากฏการณ์ต่างๆในบรรยากาศ โดยแต่ละองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศมีความสัมพันธ์กัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วิเคราะห์และอธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออุณหภูมิอากาศ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

3. การทำกิจกรรมในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลม ฟ้า อากาศรอบตัว
ชั่วโมง ลมฟ้าอากาศและเมฆ
เรื่อง ลมฟ้าอากาศและเมฆ (1) 23 ม.ค. 2563 (มีใบกิจกรรม)