สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแสดงอออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานทางศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นไว้โดยผู้วิจารณ์ให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และอื่นๆ  ด้วยการติชมเพื่อให้ได้ข้อคิดนำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานทัศนศิลป์  เพื่อให้เป็นข้อมูลในการประเมินตัดสินผลงาน  และเป็นการฝึกวิธีดู  วิธีวิเคราะห์  คิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของงานทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้       1. อธิบายการปรับปรุงและพัฒนางานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่นได้

ด้านทักษะ        1. เขียน ระบุ การปรับปรุงและพัฒนางานทัศนศิลป์ของตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

                   1.ทดสอบวัดความรู้

                   2. ประเมินทักษะ

                   3. สังเกตพฤติกรรม

8.2 เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

8.3 เกณฑ์

                   1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                   2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

                  3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเรียนรู้ การประเมินงานทัศนศิลป์
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเรียนรู้ การประเมินงานทัศนศิลป์
เรื่อง ปรับปรุงและพัฒนางานทัศนศิลป์ (11 ก.พ 63) (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ