สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแสดงอออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานทางศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นไว้โดยผู้วิจารณ์ให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และอื่นๆ  ด้วยการติชมเพื่อให้ได้ข้อคิดนำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานทัศนศิลป์  เพื่อให้เป็นข้อมูลในการประเมินตัดสินผลงาน  และเป็นการฝึกวิธีดู  วิธีวิเคราะห์  คิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของงานทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้       1. อธิบายเกณฑ์การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์

ด้านทักษะ       1. สามารถประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ได้ตามเกณฑ์

                      2.สามารถเขียนแผนผังมโนทัศน์เรื่องการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

                   1.ทดสอบวัดความรู้

                   2. ประเมินทักษะ

                   3. สังเกตพฤติกรรม

8.2 เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

8.3 เกณฑ์

                   1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเรียนรู้ การประเมินงานทัศนศิลป์
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเรียนรู้ การประเมินงานทัศนศิลป์
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์ (4 ก.พ 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ