สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประเมินงานทัศนศิลป์ มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ประเมินจะต้องยึดหลักเกณฑ์ประเมินผลงานทัศนศิลป์ เพื่อให้ประเมินผลงานได้อย่างเหมาะสมและเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน นำไปสู่การชื่นชมในความงามของงานทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้          1.อธิบาย บรรยาย ความหมายและลักษณะของการประเมินงานทัศนศิลป์ได้

ด้านทักษะ          1.เขียน ระบุ ความหมายและลักษณะของการประเมินงานทัศนศิลป์ได้

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

                   1.ทดสอบวัดความรู้

                   2. ประเมินทักษะ

                   3. สังเกตพฤติกรรม

 เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

 เกณฑ์

                   1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                   2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

                  3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเรียนรู้ การประเมินงานทัศนศิลป์
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเรียนรู้ การประเมินงานทัศนศิลป์
เรื่อง ความหมายและลักษณะของการประเมินงานทัศนศิลป์ (28 ม.ค 63) (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ