สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแสดงผลงานปั้น ผู้จัดแสดงจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อให้สามารถนำเสนอผลงานได้ตรงตามจินตนาการและเป็นที่ประทับใจของผู้ชม การนำเสนอนอกจากจะพูด ให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะต้องคำนึงถึงลักษณะของการนำเสนอ ขั้นตอนการนำเสนอ จึงจะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านทักษะ         

1.นักเรียนสามารถบอกแนวความคิด ขั้นตอน วิธีการทำงานผลงานสื่อผสมได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1.ทดสอบวัดความรู้

                   2. ประเมินทักษะ

                   3. สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

เกณฑ์

                   1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                   2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

                   3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ
เรื่อง การนำเสนอผลงานสื่อผสม 2 (21 ม.ค 63) (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ