สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแสดงผลงานปั้น ผู้จัดแสดงจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อให้สามารถนำเสนอผลงานได้ตรงตามจินตนาการและเป็นที่ประทับใจของผู้ชม การนำเสนอนอกจากจะพูด ให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะต้องคำนึงถึงลักษณะของการนำเสนอ ขั้นตอนการนำเสนอ จึงจะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้       1.อธิบายวิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและรู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ด้านทักษะ         1.ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 2 มิติ ประเภทงานสื่อผสม ด้วยเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ  1.นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1.ทดสอบวัดความรู้

                   2. ประเมินทักษะ

                   3. สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

เกณฑ์

                  1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                  2. มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

     3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ
เรื่อง หลักการจัดทำผลงานสื่อผสม (24 ธ.ค 62)
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ