สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแสดงผลงานปั้น ผู้จัดแสดงจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อให้สามารถนำเสนอผลงานได้ตรงตามจินตนาการและเป็นที่ประทับใจของผู้ชม การนำเสนอนอกจากจะพูด ให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะต้องคำนึงถึงลักษณะของการนำเสนอ ขั้นตอนการนำเสนอ จึงจะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้       1.บอกลักษณะการนำเสนอ ขั้นตอน วิธีการนำเสนอผลงานการปั้นได้

ด้านทักษะ         1.วิเคราะห์การนำเสนอผลงานการปั้นได้

ด้านคุณลักษณะ  1.นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ 3 มิติ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1.ทดสอบวัดความรู้

                   2. ประเมินทักษะ

                   3. สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

เกณฑ์

                   1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                   2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

                   3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ
เรื่อง การนำเสนอผลงานปั้น (3 ธ.ค 62)
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ