สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ คือ งานปั้นและงานสื่อผสม ที่แสดงออกบนโครงสร้างที่มีความกว้าง ความยาวและความหนา โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน สามารถนำวัสดุต่าง ๆ ที่หลากหลายมาสร้างงานและสื่อเรื่องราวตามจินตนาการอย่างอิสระมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราว 3 มิติ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้       1.อธิบายวิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและรู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

                        เหมาะสม

ด้านทักษะ         1.ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ ประเภทงานปั้น ด้วยเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

                        ต่าง ๆ

ด้านคุณลักษณะ  1.นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และเห็นคุณค่าของงาน

                       ทัศนศิลป์ 3 มิติ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1.ทดสอบวัดความรู้

2. ประเมินทักษะ

3. สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมิน

3. แบบสังเกต

เกณฑ์

1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ
เรื่อง หลักการจัดทำผลงานปั้น 1 (19 พ.ย 62) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ