สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ๓ มิติ คือ งานปั้นและงานสื่อผสม ที่แสดงออกบนโครงสร้างที่มีความกว้าง ความยาวและความหนา โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน สามารถนำวัสดุต่าง ๆ ที่หลากหลายมาสร้างงานและสื่อเรื่องราวตามจินตนาการอย่างอิสระมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราว ๓ มิติ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้       1.อธิบายให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาทัศนศิลป์ 

ด้านทักษะ         1.นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้านคุณลักษณะ  1.นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1.ทดสอบวัดความรู้

2. ประเมินทักษะ

3. สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมิน

3. แบบสังเกต

เกณฑ์

1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ
เรื่อง ปฐมนิเทศรายวิชาทัศนศิลป์ (5 พ.ย 62) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ