สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ความรู้เรื่องรูปแบบและลักษณะของการจัดนิทรรศการศิลปะ หลักการจัดนิทรรศการทางศิลปะ หลักการชมนิทรรศการศิลปะและประโยชน์ของการจัดนิทรรศการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-  ด้านความรู้   เพื่อให้นักเรียนระบุและแยกประเภทของนิทรรศการ บอกหลักการชมนิทรรศการและประโยชน์ของการจัดนิทรรศการได้อย่างเหมาะสม 

-  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจใบงานที่ 4.3

  1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

  2.2 แบบประเมินใบงานที่ 4.3

3. เกณฑ์

  3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 80

  3.3 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย การจัดนิทรรศการทางทัศนศิลป์
ชั่วโมง การจัดนิทรรศการทางศิลปะ
เรื่อง การจัดนิทรรศการทางศิลปะ 28 ก.พ.63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ