สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ความรู้เรื่องการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ความหมายของการวิจารณ์ผลงานศิลปะ ขั้นตอนการวิจารณ์และประโยชน์ของการวิจารณ์ได้อย่างเหมาะสม                                               

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  -  ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนอธิบายความหมายของการวิจารณ์งานศิลปะ ขั้นตอนการวิจารณ์และประโยชน์ของการวิจารณ์ได้อย่างเหมาะสม

  -  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจใบงานที่ 4.2

  1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

  2.2 แบบประเมินใบงาน ที่ 4.2

3. เกณฑ์

  3.1 ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

  3.3 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย การจัดนิทรรศการทางทัศนศิลป์
ชั่วโมง การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
เรื่อง การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ 21 ก.พ.63 (มีใบงานและวิดีโอ)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ