สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  อิทธิพลทางศิลปะลายไทยสามารถนำมาออกแบบและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-  ด้านความรู้   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องศิลปะลายไทยและนำมาใช้ในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม

-  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนการสร้างสรรค์ลายไทยในกรอบได้อย่างสวยงาม

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจใบงานที่ 3.8

  1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

  2.2 แบบประเมินใบงานที่ 3.8

3. เกณฑ์

  3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย วิวัฒนาการทางศิลปะ
ชั่วโมง การออกแบบกรอบจากลวดลายไทย
เรื่อง การออกแบบกรอบจากลวดลายไทย 7 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ