สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ศิลปะลายไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยโดยลายไทยมีที่มาจากธรรมชาติแต่ละลายมีที่มาที่แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-  ด้านความรู้   เพื่อให้นักเรียนระบุที่มาของลายไทยพื้นฐานและขั้นตอนการวาดลายไทยพื้นฐานได้อย่างดี

-  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนวาดภาพลายไทยได้ถูกขั้นตอนของลายไทยได้อย่างดี

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจสมุดจดบันทึก

  1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

  2.2 แบบประเมินใบงาน

3. เกณฑ์

  3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย วิวัฒนาการทางศิลปะ
ชั่วโมง พื้นฐานศิลปะลายไทย
เรื่อง พื้นฐานศิลปะลายไทย 31 ม.ค.63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ