สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สิ่งแวดล้อมกับงานศิลปะและอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นที่มาของการสร้างสรรค์ลวดลายไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-  ด้านความรู้   เพื่อให้นักเรียนบรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบรวมทั้งอธิบายอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นที่มาของลายไทยได้อย่างถูกต้อง

-  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนออกแบบสร้างสรรค์ผังความคิดได้อย่างดี

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจสมุดจดบันทึก

  1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

  2.2 แบบประเมินใบงาน

3. เกณฑ์

  3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย วิวัฒนาการทางศิลปะ
ชั่วโมง สิ่งแวดล้อมกับลายไทย
เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับลายไทย 24 ม.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ