สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การสร้างสรรค์ลวดลายอิทธิพลทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์สู่ชีวิตประจำวันและการออกแบบสร้างสรรค์ลวดลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

 -  ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนอธิบายหลักการออกแบบลวดลายที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและมีผลกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

-  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายตามจินตนาการได้เป็นอย่างดี

การวัดผลและประเมินผล

1. ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2. มีทักษะอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย วิวัฒนาการทางศิลปะ
ชั่วโมง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน
เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน 17 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ