สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ และการออกแบบสร้างสรรค์ลวดลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

-  ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนอธิบายอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

-  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีเทคนิคและสามารถออกแบบสร้างสรรค์ได้อย่างดี

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1 ตรวจสมุดจดบันทึก

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.2 แบบประเมินใบงาน

3. เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย วิวัฒนาการทางศิลปะ
ชั่วโมง อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
เรื่อง อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 10 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ