สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อลวดลายในปัจจุบัน และการออกแบบสร้างสรรค์ลวดลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  -  ด้านความรู้   เพื่อให้นักเรียนอธิบายอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลกับการสร้างสรรคงงานทัศนศิลป์

  -  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายได้อย่างดี

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจสมุดจดบันทึก

  1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

  2.2 แบบประเมินใบงาน

3. เกณฑ์

  3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

  3.3 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย วิวัฒนาการทางศิลปะ
ชั่วโมง อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ลวดลายในปัจจุบัน
เรื่อง อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ลวดลายในปัจจุบัน 3 ม.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ