สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ลักษณะรูปแบบและเนื้อหาของศิลปะตะวันตก คุณค่าและอิทธิพลทางวัฒนธรรมในงานศิลปะไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

   -  ด้านความรู้   เพื่อให้นักเรียนระบุและบรรยายลักษณะของศิลปะในแต่ละยุคสมัย

  -  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบเนื้อหา และคุณค่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมในงานศิลปะไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจสมุดจดบันทึก

  1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

  2.2 แบบประเมินใบงาน

3. เกณฑ์

  3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 80

  3.3 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย วิวัฒนาการทางศิลปะ
ชั่วโมง วิเคราะห์อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อศิลปะไทย
เรื่อง วิเคราะห์อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อศิลปะไทย 27 ธ.ค.62 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ