สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  วิวัฒนาการทางศิลปะไทยและอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อศิลปะไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  -  ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนระบุยุคสมัยของศิลปะไทย

  -  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์รูปแบบศิลปะและ ยุคสมัยของศิลปะไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

 1.1 ตรวจสมุดจดบันทึก

  1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

  2.2 แบบประเมิน

3. เกณฑ์

  3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 80

  3.3 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย วิวัฒนาการทางศิลปะ
ชั่วโมง ยุคสมัยของศิลปะไทยและวิวัฒนาการทางศิลปะ
เรื่อง ยุคสมัยของศิลปะไทยและวิวัฒนาการทางศิลปะ 20 ธ.ค.62
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ