สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ สื่อผสมเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-  ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนอธิบายหลักการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เทคนิคสื่อผสม

-  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคสื่อผสมในหัวข้อ “สุขจังเมื่อได้กิน”

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจผลงาน

  1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

   2.2 แบบประเมินใบงาน

3. เกณฑ์

  3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

  3.3 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย สร้างผลงานทัศนศิลป์
ชั่วโมง การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสม
เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสม (2) 13 ธ.ค.62
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ