สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ สื่อผสมเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 -  ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนอธิบายหลักการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เทคนิคสื่อผสม

-  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคสื่อผสมในหัวข้อ “สุขจังเมื่อได้กิน”

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจใบงาน

  1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

  2.2 แบบประเมินใบงาน

3. เกณฑ์

  3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 80

  3.3 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย สร้างผลงานทัศนศิลป์
ชั่วโมง การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสม
เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสม (1) 6 ธ.ค.62
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ