สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ทฤษฎีสีและวรรณะของสีเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-  ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีสีและวรรณะของสีเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

-  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและวิเคราะห์ทฤษฎีสีในการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจแบบทดสอบ

  1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

  2.2 แบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 80

  3.3 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย สร้างผลงานทัศนศิลป์
ชั่วโมง ทฤษฎีสีกับการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์
เรื่อง ทฤษฎีสีกับการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ 22 พ.ย.62
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ