สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การวิเคราะห์งานทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  - ด้านความรู้   เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

  - ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบเนื้อหา และคุณค่าในงานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจแบบทดสอบ

  1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

  2.2 แบบทดสอบ

  2.3 ใบงานเรื่อง วิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์

3. เกณฑ์

  3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 80

  3.3 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย อาชีพในงานทัศนศิลป์และการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์
ชั่วโมง วิเคราะห์งานทัศนศิลป์
เรื่อง วิเคราะห์งานทัศนศิลป์ 15 พ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ