สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-  ด้านความรู้   เพื่อให้นักเรียนอธิบายเทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์

-  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการบรรยายเทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจแบบทดสอบ

  1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

  2.2 แบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

  3.3 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย อาชีพในงานทัศนศิลป์และการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์
ชั่วโมง เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
เรื่อง เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 8 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ