สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ลักษณะอาชีพที่เกี่ยวข้องในงานทัศนศิลป์และทักษะทางทัศนศิลป์ที่จำเป็นในการทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-  ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจลักษณะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพได้

-  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นในการทำงานของอาชีพทางทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจแบบทดสอบ

  1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

  2.2 แบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

  3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย อาชีพในงานทัศนศิลป์และการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์
ชั่วโมง อาชีพในงานทัศนศิลป์
เรื่อง อาชีพในงานทัศนศิลป์ 1 พ.ย.62 (มีใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ